Daily Archives 21 czerwca 2015

Klimat

Utrwalony i typowy na danym terenie stan zjawisk atmosferycznych nazywamy klimatem, zaś ich stan zmienny, chwilowy, pogodą. Określonym klimatom odpowiadają więc określone typy pogód. Różne istniejące definicje i klasyfikacje klimatów przez długi czas nie spełniały warunków precyzji i nie wyczerpywały zakresu podziału, aż ostatecznie przyjęto zasadę operowania pojęciem „typów klimatyczno-krajobrazowych”, jako że z czasem każdy klimat utrwala się w krajobrazie danego obszaru (jego rzeźbie, szacie roślinnej itp.). Od rodzaju klimatu zależy bowiem bezpośrednio rozmieszczenie gatunków roślin i zwierząt na kuli ziemskiej – i to zarówno lądowych, jak i wodnych. Wszelkie zmiany klimatu w skali globalnej (a takie zachodziły nieraz w historii Ziemi) pociągały za sobą wielkie katastrofy ekologiczne, przyczyniające się do wymierania całych gatunków oraz do zmian zasięgu występowania innych. Stwarzały też szanse rozwoju gatunkom nie odgrywającym przedtem ważniejszej roli w ewolucji. Na przykład konieczne procesy adaptacji organizmów do trudnych przyrodniczo warunków wyostrzały sytuacje ewolucyjnej „walki o byt” – w sensie konkurencji gatunków. W skrajnie niedogodnych warunkach klimatycznych powstały więc gatunki roślin i zwierząt o niezwykłych zdolnościach przystosowawczych. Dzisiaj gatunki te są przedmiotem wnikliwych badań, ważnych dla naszej wiedzy o życiu i dla zabiegów uprawowo-hodowlanych. Klimat jest więc jednym z czynników wpływających na ewolucję życia w przeszłości i teraz, ponieważ ewolucja trwa nadal.