Daily Archives 18 września 2015

Ewolucja genowa

Uświadomienie sobie przez człowieka swych skromnych początków ewolucyjnych jako organizmu i spadku tysięcy pokoleń zwierzęcych przodków, jaki w sobie nosi, spełnia rolę bardzo istotną, bo zwraca uwagę na czynniki nie dostrzegane w cywilizacyjnym pędzie, a które są ważne – bez przesady – dla przyszłości naszego gatunku w ogóle, niezależnie od tego, na ile są „niepopularne” dla naszych wyobrażeń o sobie, budzą oburzenie czy nawet odrazę.

Pojęcie zdrowia

Przez pojęcie „zdrowie” rozumiemy nie tylko subiektywny stan poczucia sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej, ale także zdolność sterowania samym sobą bez zakłóceń analogicznych mechanizmów u innych ludzi, w ramach praw homeostazy. A to jest zbliżone do pojęcia, jakim uczniowie Sokratesa określali radość życia i współudział w radości innych, czyli szczęście. Przez „zdrowie” w rozumieniu psychicznym, fizycznym i społecznym należy więc rozumieć taki stan biologiczny jednostki, w którym człowiek afirmuje siebie i świat, realizując dobro, a więc społecznie i jednostkowo korzystne (w sprzężeniu) cele, z tym zastrzeżeniem, że mieszczą się one w ramach zakreślonych ambicjami i obiektywnymi możliwościami. Składową częścią stanu zdrowia musi więc być także poczucie sprawności etycznej, rozumiane jako brak wewnętrznego konfliktu między myślami, słowami i czynami a systemem wartości uznawanym za „modelowe” dobro: zauważmy, że np. w religii stan takiego konfliktu uważany jest za stan grzechu sprzyjający chorobie. Dodać musimy, że dla pełnego wyczerpania desygnatów pojęcia „zdrowia” uwzględnić trzeba także „sprawność estetyczną”, to znaczy określony osobniczo stan wrażliwości na wartości estetyczne: empiria kliniczna dowodzi bowiem, że piękno, wartości estetyczne z kręgu sztuki mają wyraźny wpływ terapeutyczny dla zdrowia rozumianego jak wyżej, czyli wolno założyć, że stanowią w jakiejś mierze składowe czynniki pełnego zdrowia. Tak czy inaczej widzimy więc na płaszczyźnie filozoficznej silny związek pojęcia „zdrowia” z pojęciem „etyki”.