Biosfera

Biosfera – sfera życia biologicznego – gdyby ją mierzyć od największych oceanicznych głębin po najwyższe szczyty górskie, rozpościera się warstwą o grubości nieco ponad 20 km. Oczywiście, grubość tej warstwy jest bardzo nierównomierna i niekiedy może być minimalna – rzędu metrów czy centymetrów. Powyżej tzw. stropu i poniżej tzw. spągu biosfery toczy się już wyłącznie gra sił przyrody nieożywionej, do której życie „nie ma prawa wstępu”, chociaż siły te wywierają na procesy życia ważki wpływ.

Biosfera leży na styku przenikających się wzajemnie, opisanych poprzednio sfer, a więc i procesów, które w nich zachodzą, a które rodzą się często daleko poza macierzystym globem. Toteż łatwo uzmysłowić sobie, że dla równowagi biosfery ważny jest każdy z tych czynników.

Nie jest tu możliwe, byśmy kusili się o opis biosfery jako sfery życia, gdyż nawet syntetycznie ujmując problem, byłby to problem na opasły podręcznik, z uwagi na niezwykłe bogactwo żywego świata egzystującego w biosferze, a więc w lito-, hydro- i atmosferze. W odniesieniu do biosfery dysponujemy już potężnym – choć niestety stale zbyt rozproszonym – zasobem informacji, m.in. o ekologicznej etiopatogenezie chorób, zwłaszcza cywilizacyjnych. Nie będziemy ich w tym miejscu bliżej omawiać. Z tej istnie- jącej wiedzy wynika jednak konieczność sformułowania zadań dla wszystkich niemal dziedzin życia, od polityki i zarządzania począwszy.

W umysłowości nas wszystkich musi trwale i głęboko zakorzenić się pogląd, że ochrona biosfery jest ochroną naszego zdrowia, co zresztą znajdzie uzasadnienie na dalszych kartach także tej książki, a co zostało udowodnione przez tysiące innych publikacji w świecie i w kraju. Najogólniej biorąc, musi to być stała ochrona przed wszystkimi czynnikami biologicznie obcymi dla człowieka, nawet jeśli niektórych czynników nie rozeznaliśmy dokładnie albo niektóre z nich tylko podejrzewamy o wpływ negatywny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>