Filozofia i konsekwencje metodologiczne

Trzymając się zasad metodologii systemowej i międzydyscyplinarności (częściej stosuje się termin „interdyscyplinarności”), zamierzamy dać taki wykład światopoglądu medycyny, który jednoczyłby w sobie pierwiastki nowoczesnej filozofii człowieka i filozofii przyrody. Pojęcia te są dość nieprecyzyjne, ale stanowią tu tylko „hasłową” zapowiedź tendencji „myślenia jednoczącego”. Rozlegle obszary „filozofii człowieka” i „filozofii przyrody” istnieją bowiem nie tylko w filozofii jako takiej, ale i w różnych naukach. Przeto będziemy w nich korzystać, biorąc to, co – naszym zdaniem – jest lub może być przydatne do określenia i nazwania miejsca, roli i zadań medycyny – zarówno w ujęciu humanistycznym, jak i fachowym oraz do szeroko rozumianej definicji zdrowia i choroby. A to z kolei pozwoli nam na sformułowanie ogólnoświatopoglądowych oraz konkretnych zasad etyki i profilaktyki ekologicznej jako dyrektyw przetrwania rodzaju ludzkiego.

Wychodząc od mających starożytny rodowód teorii o „jedności wszechrzeczy” i „wszechzwiązku zjawisk”, które dziś zyskały poważną podbudowę w naukach przyrodniczych i ścisłych, zamierzamy zaproponować przemyślenia niejako programowe dla medycyny jako filozofii człowieka i przyrody.

Medycyna kojarzy się nam na ogół z zespołem technik leczenia, sposobów przywracania ludziom zdrowia. Jednak w dobie obecnej nikogo {ani lekarza, ani pacjenta) nie powinna opuszczać myśl i świadomość, że medycyna nie istnieje przecież w oderwaniu od rzeczywistości materialnej i duchowej. A zatem zjawiska z kategorii zdrowia i choroby, a między nimi z kategorii miejsca i roli medycyny, podlegają sterowaniu przez pozornie nawet bardzo odlegle procesy, a także zjawiska w świadomości jednostek i społeczeństw. Przede wszystkim zaś przez filozofię i światopogląd, jak też dokonania różnych nauk.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>