Holistyczna terapeutyczna i profilaktyczna strategia badawcza

Przedmiotem badań współczesnych biologów i lekarzy są przede wszystkim układy elementów, pozostających ze sobą w określonych relacjach. Inaczej mówiąc, biologia na poziomie komórkowym, narządowym, całego organizmu wreszcie, jak i populacji, a w tym poszczególnych ogniw łańcucha troficznego, zajmuje się przede wszystkim układami zorganizowanymi, czyli systemami. Nie może więc pominąć zagadnień organizacji poszczególnych elementów i ich związku ze sobą.

Dlatego też niezbędna jest dla nauk biologicznych, łącznie z medycyną, podobnie jak dla innych nauk, nowa, holistyczna strategia badawcza, terapeutyczna i profilaktyczna. A jej wyrazicielką jest teoria systemów.

Należy podkreślić, że ogólna teoria systemów nie mówi o naturze poszczególnych elementów systemu, a jedynie dąży do określenia układu równań różniczkowych dotyczących relacji między elementami. Matematycznym bowiem opisem systemu – a więc wyodrębnionego ze środowiska zbioru elementów i ich właściwości oraz relacji między elementami i ich właściwościami – jest układ równań różniczkowych. Teoria ta dąży więc do odkrywania takich prawd w różnych systemach, które dają się opisywać za pomocą takiego samego modelu matematycznego. Zrozumienie tego holizmu będzie ułatwione, gdy uświadomimy sobie, że podobny układ równań różniczkowych może mieć zastosowanie w chemii fizycznej i w naukach o dynamice populacji biologicznych, jak i ekonometrii czy w wielu innych relacjach międzyludzkich, związanych ideami filozoficzno-światopo- glądowymi, które wyodrębniają jeden system od innych. Różne dyscypliny nauki operują innymi pojęciami na różnych szczeblach organizacji, lecz stosowane w nich modele matematyczne są te same. Ten izomorfizm praw formułowanych przez najrozmaitsze nauki odzwierciedla strukturalną jedność nauki, a zarazem jedność świata przez naukę opisywanego. Włączanie matematyki do biologii i innych nauk dowodzi, że światu po- trzebny jest raczej porządek niż chaos i rządzi nim raczej konieczność niż przypadek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>