Jedność życia na Ziemi – dalszy opis

Przytoczmy kilka argumentów natury naukowej, które uświadomią nam, że faktycznie naszymi „bliźnimi” powinni być nie tylko ludzie, ale i wszelkie inne formy życia, a zwłaszcza formy życia ewolucyjnie nam bliskie czy bliższe.

Jako organizmy niewątpliwie posiadamy wspólnych przodków ze wszystkimi formami życia na Ziemi. Mówią nam o tym teorie ewolucji i powstania życia na Ziemi. Substancja informacji dziedzicznej – DNA – właściwie jest taka sama dla wszystkich organizmów, to znaczy tworzywo i zasada działania DNA są dla wszystkich żywych istot biosfery jednakowe. Informacje te różnią się wyłącznie sekwencją (kolejnością) „słów” tego kodu i długością „zdań”: słowa pozostają te same. I tak jak z tych samych słów można złożyć wypo- wiedź zwykłą, można też złożyć z nich dzieła prozy lub poematy, niezliczone ich ilości i diametralnie różniące się. podobnie życie buduje się i ucieleśnia z tych samych „słów” tylko każdorazowo inaczej – w sensie gatunkowym i osobniczym – ułożonych. Jeśli ktoś ma oczy niebieskie, a nie brązowe, jest to wyłącznie dyrektywa zapisana w kodzie DNA takim, a nie innym ułożeniem tylko „słów-cegielek” tego kodu. Tych słów kodu genetycznego jest w dodatku niewiele.

DNA jest makrocząsteczką niciowatą, składającą się z cukru (dezoksyry- bozy), kwasu fosforowego i związków pierścieniowych zawierających azot. Kwas fosforowy i dezoksyryboza są związane na przemian estrowo, a pierścieniowe związki azotowe połączone są dezoksyrybozą. Podstawową jednostką budulcową DNA jest cząsteczka, w której skład wchodzą dezoksyryboza, kwas fosforowy i związek azotowy. Nazywamy ją nukleotydem. W nukleotydach znajdują się cztery związki azotowe: pochodne pirymidyny – tymina i cytozyna oraz dwie pochodne puryny – adenina i guanina. Kiedy zasada azotowa wiąże się z cukrem, w połączenie między nimi wchodzi atom wodoru.

Kolejność połączeń zasad azotowych jest precyzyjnie ustalona i stanowi właśnie informację genetyczną. Adeninę, guaninę, cytozynę i tyminę oznacza się w genetyce literami A, G, C, T. Z tych właśnie słów w ujęciach dwójkowych i trójkowych składa się informacja genetyczna. Człowiek posiada 46 chromosomów w jądrze każdej komórki, w których to chromosomach, w odpowiednich miejscach, znajdują się geny, czyli poszczególne porcje informacji. Jak poglądowo podaje Harald Aurich, informacja zawarta w 46 chromosomach człowieka musiałaby mieć objętość 46-tomowej encyklopedii, przy czym każdy tom musiałby liczyć 500 stron.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>