Magnetosfera – dalszy opis

Istnienie ziemskiego pola magnetycznego miało doniosły wpływ na ewolucję życia, albowiem od stanu tego pola zależy stopień napromieniowania Ziemi. Dowiedziono metodą paleomagentyzmu {„magnetyzmu kopalnego”, czyli istniejącego w dawnych epokach geologicznych), że w historii Ziemi nie tylko zmieniało się usytuowanie biegunów magnetycznych, lecz także, iż bieguny te niejednokrotnie „zamieniały się miejscami”, to znaczy biegun magnetyczny północny stawał się południowym i odwrotnie, co poprzedzały – najprawdopodobniej – okresy całkowitego zaniku pola magnetycznego. Wówczas to intensywność promieniowania dobiegającego z kosmosu poważnie wzrastała. Wskutek tego następowało również wzmożone, wtórne, promieniowanie „tła” (naturalnego promieniowania Ziemi), a to z kolei musiało wywierać przez tzw. mutację (czyli „odchylenia”) ważny wpływ na genetykę żywych organizmów. Przypuszcza się, że właśnie te wahania pola magnetycznego były pośrednio istotnym motorem ewolucji.

Wraz z Ziemią jest więc zamknięte w „klatce magnetycznej” wszelkie ziemskie życie. Bezpośredni wpływ magnetyzmu na istoty żywe zbadany jest jeszcze słabo. Ze zjawiskami magnetycznymi powiązane są różne zja- wiska elektryczne: są one nierozłączne. W skali kosmicznej zjawiska magnetyczne są lepiej poznane, mniej natomiast elektryczne, choć faktycznie istnieją. Natomiast w wymiarze biologicznym zjawiska elektryczne są nieodłączne od działalności życiowej organizmów (bioprądy, prądy czynnościowe serca i mózgu, efekt Kiriliana itp.).

Pewne związki z tym zagadnieniem ma również biometeorologia. Jeden z piszących te słowa opublikował niegdyś na łamach „Wszechświata” pierwszą w Polsce pracę na ten temat. Jej pomysł narodził się w krakowskim getcie. W dniu inwazji Niemiec hitlerowskich na Związek Radziecki panowała niezwykle parna, duszna, swoiście niesamowita pogoda, jakby w niej zapanował genius epidemicus. Po getcie jeździły samochody wypełnione hitlerowcami, którzy „dla rozrywki” strzelali do łudzi…

Jedno jest pewne – cywilizacja wprowadziła daleko idące zmiany i zakłócenia w naturalne poła magnetyczne i elektromagnetyczne, z którymi życie, a więc i człowiek, dotąd obcowało. Medycyna, szczególnie ostatnimi czasy, usiłuje te problemy badać i nie bez pewnych argumentów – w tych bowiem właśnie zakłóceniach dopatruje się podłoża niektórych chorób czy też zwiększania się podatności na niektóre choroby.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>