Niezawinione cierpienia bezwiednych ofiar wynaturzeń cywilizacyjnych

Mimo relatywizmu ocen co dobre i zte, człowiek jest jeden, przeto nie może mieć wielu etyk. Prawa etyczne kierujące rozwojem człowieka istnieją niezależnie od tego, jak je uzasadnia filozofia. Nauka nie obala praw moralnych, podobnie jak etyka nie obala praw natury.

Należy przypuszczać, że nadejdzie moment, kiedy panująca nadal karte- zjańska fascynacja „maszyną jako celem” ustąpi fascynacji „człowiekiem jako celem”. Wówczas to relacje człowieka z innymi ludźmi, całą biosferą i kosmosem staną się przedmiotem zintegrowanych dziedzin wiedzy przyrodniczej, łącznie z dyscyplinami humanistyczno-etycznymi i estetycznymi.

Niezawinione cierpienia bezwiednych ofiar wynaturzeń cywilizacyjnych winny wstrząsnąć sumieniem nie tylko lekarzy, ale i tych wszystkich, którzy się tak czy inaczej do nich przyczyniają.

Arystotelesowskie rozumienie Prawdy jako jedności myśli, słów i czynów bliskie jest w swej istocie rozumieniu Dobra. A tym, co tę jedność potencjalnie może zapewnić, jest etyka. Na innym planie – społeczno-jedno- stkowym – dążenie do tak rozumianego dobra winno nabrać treści zawartej w maksymie: „Spokój w sobie i pokój dla innych”. Ten „spokój w sobie” jest warunkiem bardzo ważnym, zważywszy, że mówić musimy o nim w aspekcie zdrowia i choroby jednostek oraz społeczności. Tym zaś, co ten „spokój w sobie” zdolne jest zapewnić, jest właśnie owa homeostatycz- na zgodność, czyli – zarazem – praktyczne podleganie tym nakazom etyki, które są w sobie spójne.

Jeśli przyjmiemy, że zdrowie to subiektywne poczucie pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej, samo zakłócenie tego poczucia lub jego brak wystarczy do wyzwalania chorych myśli i działań. A jeżeli temu brakowi towarzyszy równolegle zaburzenie struktury i funkcji narządów, głównie mózgu, oczywista się staje niepokojąca możliwość chorej, czyli wadliwej, wypaczonej organizacji życia jednostek i społeczeństw. Sytuacja taka musi z kolei sprzyjać permanentnemu zaburzeniu hierarchii wartości oraz możliwości prawidłowego rozeznawania dobra i zła: sprzyjać zatem musi wytwarzaniu się stanu „ślepoty etycznej”,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>