Ofensywna oświata zdrowotna

Potrzebne są więc zaplanowane i wszechstronne badania kosmosfery (Dubrow, Walczewski, Ditfurth, Czeżowski) pod kątem zdrowia człowieka. Oto prof. Jacek Walczewski – równolegle z postępami wiedzy światowej w tej dziedzinie – zajmuje się czynnikami kosmiczno-geofizycznymi, jako możliwymi elementami wpływającymi na zachowanie się nawet dużych grup ludzkich, zwłaszcza na poziom ich agresywności. Zauważa on m.in.: „Zestawienie wskaźników aktywności słonecznej z wydarzeniami historycznymi zdaje się wskazywać, że jej wzrost sprzyja nasilaniu się cech agresywnych w społeczeństwach, stwarzając przez to dogodne warunki do wyzwalania się masowych emocji w formie rewolucji i radykalnych ruchów społecznych”. Można więc przypuszczać, że w okresach podwyższonej aktywności słonecznej i geomagnetycznej, w sytuacji, kiedy jakieś społeczności zamieszkujące określone przestrzenie geograficzne wykazują wzrost ilości zjawisk psychopatycznych, nastrojów niezadowolenia i wrogości, prawdopodobieństwo wystąpienia masowych aktów agresji i przemocy jest szczególnie wysokie.

Ofensywna oświata zdrowotna w tym zakresie mogłaby nas uchronić przed wieloma szkodami jednostkowymi i społecznymi. Dekady wzmożonej aktywności Słońca winny być ludziom uświadamiane jako okresy wzmożonej wrażliwości nerwowej, zwiększania się podatności na choroby (osłabienie barier odpornościowych) somatyczne, psychosomatyczne i psychiczne (depresje, załamania nerwowe, samobójstwa itp.), zwiększenia prawdopodobieństwa przedwczesnych zgonów na choroby układu krążenia itp. Stąd można by wywodzić określone wskazania dla danych grup zawodowych i grup ludzi chorych, by zapobiec generowaniu się (wzmacnianiu) czynników niekorzystnych dla zdrowia (zażywanie określonych lekarstw, tryb życia, unikanie niektórych potraw czy używek, jak kawa, alkohol itp.).

Jednocześnie powinny być uruchomione służby biometeorologiczne, których rola polegałaby m.in. na ostrzeganiu i zalecaniu środków zaradczych w wypadku sytuacji biometeorologicznych i innych, pochodzących z kosmosfery, mających wpływ na zdrowie i zachowanie się ludzi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>