Rewolucja przemysłowa

W toku rozwoju genowego i kulturowego człowiek staje się więc nie tylko rzeczywistością biosomatyczną, ale i bioetyczną. Rewolucje przemysłowe skoncentrowane były głównie na rozbudowywaniu instrumentarium w celu zwielokrotnienia siły mięśni ludzkich. Nie uwzględniały natomiast potrzeb psychicznych osoby ludzkiej, jej pragnień i motywów działania, koniecznych dla zachowania zdrowia jednostki i społeczeństwa.

Rewolucja przemysłowa wymodelowała ludzi, którzy stawiają sobie pytania, jak działać, jakimi maszynami się posłużyć, by z innych ludzi i otaczającej ich biosfery wydobyć jak najwięcej korzyści ekonomicznych, nawet kosztem nieodwracalnego niszczenia zasobów przyrody i zdrowia pokoleń.

To właśnie rewolucje przemysłowe przyczyniły się do wymodelowania takich osobowości, które podzieliły świat na przeważającą masę ludzi głodnych oraz na garstkę ludzi sytych i obojętnych wobec cierpień innych, garstkę, która także choruje i przedwcześnie ginie w wyniku chorób metabolicznych, psychosomatycznych i nowotworowych.

Między sytymi i głodnymi narasta, mówiąc w uproszczeniu, rozziew etyczny i ekonomiczny. Powstają choroby cywilizacyjne natury organicznej i psychicznej. Przesyceni, o niskim poziomie etycznym, nie dostrzegają potrzeb ludzi głodnych. Syci i głodni cierpią uwikłani w kryzys etyczny, który wyzwala nienawiści międzyludzkie i zbrojne konflikty. Do tych konfliktów stale przygotowują się armie świata za pomocą przemysłu zbrojeniowego, a uboczne produkty tego przemysłu w stopniu szczególnie wysokim zanieczyszczają powietrze, wodę, glebę i pożywienie, m.in. czynnikami rako- i białaczkotwórczymi, wpędzając ludzkość w kryzys ekologiczny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>