Rozmnażanie płciowe

Powiedzmy tylko, że procesy te są podstawą i warunkiem życia. Niewątpliwym i cudownym „wynalazkiem” ewolucji stało się rozmnażanie płciowe, wyraz „wariacyjnej fantazji natury”, wynalazek przełomowy, dzięki któremu możliwości rozwoju życia niesłychanie się spotęgowały, a to za przyczyną wykładniczego wzrostu liczby możliwych wariantów cech osobniczych, ich wzajemnych relacji, ich przenoszenia i kombinowania w kierunkach najbardziej ewolucyjnie pożądanych, nakierowanych nie tylko na przetrwanie, ale także na rozwój. Oczywiście działały tu, zaprzęgnięte do potrzeb ewolucji, martwe prawa wielkich liczb: one wszakże ostatecznie zadecydowały o niesłychanej różnorodności życia na Ziemi, tej różnorodności, która konieczna była, aby stworzyć biosferę jako gigantyczną „biocenozę”, w której wszystkie gatunki roślin i zwierząt są sobie wzajemnie potrzebne, wzajemnie podtrzymują i warunkują swe życie.

Od pierwocin życia począwszy, na rozległych skalach czasu i przestrzeni, w toku przekazywania informacji genetycznej DNA, ewolucja ścierała ze sobą dwie wszechwładne tendencje: zachowawczą i zmiany. Z natury rzeczy DNA jest strukturą bardzo konserwatywną – tak ukształtowaną i chronioną, by zawarta w nim informacja opierała się wszelkim zmianom. Z drugiej strony jednak każde życie egzystowało w określonych warunkach środowiska. Te warunki zaś wywierały na organizmy żywe różnego rodzaju wpływy – także takie, które np. zagrażały organizmowi żywemu. Z tych więc, a także z innych powodów, życie musiało reagować „elastycznie” na bodźce i warunki środowiska, czyli przystosowywać się do nich, ponieważ brak przystosowania oznacza! śmierć. I śmierć, nieodłączna towarzyszka życia, od zarania dziejów zbierała he- katomby ofiar, samo bowiem środowisko dokonywało nieustannej selekcji organizmów, które nie zdołały się doń przystosować bądź przystosowywały się niedostatecznie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>