Socjosfera

W socjosferze znajdujemy sprzężone czynniki natury psychosferycznej w skali makro, ale także czynnik sprawnego funkcjonowania całego życia społecznego, gdyż tylko taka, stale doskonaląca się organizacja życia we wszystkich aspektach, wiedzie do zdrowia jednostki przez zdrowie całej społeczności, jak też odwrotnie, gdyż zachodzi tu sprzężenie.

Zdrowo i prawidłowo funkcjonująca społeczność sprowadza do niezbędnego minimum biurokrację, ograniczając jej rolę do wyłącznej służebności – bez prerogatyw władzy, Tym samym stawia na inicjatywę jednostki oraz inicjatywę tę wyzwala, dając jednostce możliwości stawiania sobie i realizowania celów społecznie i jednostkowo zbieżnych, zapobiegając przez to jej alienacji i frustracji.

Stawiając na piedestale wartość i rangę pracy – dzięki właściwemu układaniu stosunków ekonomicznych – pozwala się ludziom na ich samo- realizowanie się w życiu, co jest podstawowym warunkiem możliwości dą- żenią jednostki do poczucia szczęścia.

Na tle tego rodzaju warunków, t2w. bazy, winna w sposób naturalny tworzyć się nadbudowa etyki społecznej i taka hierarchia wartości, którą ludzie uznawaliby w sposób możliwie powszechny. Baza taka winna też zapewniać konieczną „różnorodność w jedności”, jako warunek szansy dla każdego, którego intencjonalnym celem jest czynienie dobra moralnego i materialnego. Tego rodzaju zbiór postulatów modelowych – jeśli będzie spełniony – sprzyjać też będzie obiektywnie zdrowiu społecznemu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>