Środki ochrony roślin

Niewłaściwe nawożenie oraz zbyt duże stężenie nawozów w roztworze glebowym utrudnia pobieranie wody i składników pokarmowych. Niszczy przy tym różne drobnoustroje glebowe, hamuje wiązanie azotu, amoni- fikację i nitryfikację, zwłaszcza na glebach o niewłaściwych stosunkach wodno-powietrznych.

Niszcząco działają też środki ochrony roślin, których pozostałości naruszają równowagę ekologiczną w ekosystemach – unicestwiając także różne grupy mikroorganizmów. Nawet produkty przejściowe, powstające w trakcie rozpadu preparatów, niszczą różne organizmy glebowe.

Dodajmy, że w tak tkniętej rodzajem „nekrozy” glebie znajdują dla siebie sprzyjające warunki rozwoju właśnie wspomniane grzyby. Środkami zaradczymi może być – zdaniem inż. Wojczyszyna – aktywizowanie życia biologicznego gleby, zmierzające do prawidłowego działania zespołów odpowiedzialnych za przepływ energii i przemiany fizykochemiczne w glebie. A więc: racjonalna uprawa gleb, stosowanie obornika, nawo- zów zielonych i szczepionek bakteryjnych. Ponadto winny być zachowane właściwe proporcje między użytkami ornymi, leśnymi, łąkami i pastwiskami. Zwłaszcza ważne są w glebie bakterie brodawkowe (Rhizobium sp.) na korzeniach roślin motylkowych. Warto tu przytoczyć dane z roku 1962: na skutek zmęczenia gleb straty w produkcji rolnej wynosiły w Szwecji 14%, w Polsce 15%, w RFN 32%, w innych krajach 20-25%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>