Technosfera – dalszy opis

Ślady, a nawet zręby, technokracji myślenia znajdziemy także w medycynie, której aktualny kierunek rozwoju opiera się na mylnym i szkodliwym przeświadczeniu, jakoby problem zdrowia i choroby był rozwiązywalny wyłącznie na płaszczyźnie instrumentalnej praktyki medycznej typu farmakologicznego i chirurgiczno-rehabilitacyjnego. infosfera

Infosfera splata się z poprzednio wymienionymi sferami. Jej dobre funkcjonowanie jest analogicznie tak samo potrzebne, jak prawidłowe funkcjonowanie infosfery w organizmie zwierzęcia czy człowieka, jest ono bowiem fundamentalne dla zdrowia. Innymi słowy – także w skali społecznej informacja winna być nie tylko pełna, ale i prawdziwa. W jakimś stopniu blokowane winny być tylko takie informacje, które mają charakter wyraźnie naganny etycznie. A „blokowane” nie znaczy „fałszowane”. Fałszywe informacje niechybnie wiodą tak do choroby w organizmie, jak i w społeczności.

O istnieniu informacji możemy mówić w odniesieniu do bardzo różnych stopni komplikacji układów. Na poziomie kontaktów człowiek-człowiek i lu- dzie-ludzie oczywiste jest, że narzędziem informacji są różne języki, w tym także języki naukowe czy zawodowe o charakterze międzynarodowym (np. matematyki) – a raczej o charakterze, można powiedzieć, transcendentnym, ale także swoistym, sobie tylko właściwym, choć wyrażanym w po szczególnych językach narodowych.

Ale nie zachodzi potrzeba, byśmy wchodzili tu w zawiłości i subtelności teorii informacji. Dla naszych potrzeb wystarczy, że powiemy, iż zarówno wszelkie interesujące nas układy biologiczne, a szczególnie człowiek – dysponujący mózgiem – są nieustannymi nadawcami i odbiorcami informacji zarówno między sobą, jak i odbiorcami (ale także w szczególnym sensie „nadawcami”) informacji ze środowiska – tak zewnętrznego wobec organizmu, jak i informacji pochodzących z wewnątrz organizmu. Na poziomie zaś zależności socjosfery informacja jest wszechobecna, łącząc – lepiej lub gorzej – te społeczności w jeden wielki, samoorganizujący się układ homeostatyczny (nadsystem), w pewnym sensie podobny do organizmu jednostkowego.

W każdym razie ludzkość jako socjosfera nadaje i odbiera informacje nie tylko w ramach swojego układu, także ma bowiem umiejętność przekształcania w informacje wszelkich bodźców i sygnałów dobiegających ze świata materii – a to właśnie dzięki rozumowi i emocji, które swoje najwyższe przejawy uzyskują w naukach i w sztuce,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>