Zagrożenia fizyczne

Do zagrożeń natury fizycznej zaliczamy głównie promieniowanie jonizujące i niejonizujące, pyły (submikronowe i o większych parametrach), hałasy, wibracje, śmierć komunikacyjną, zagęszczanie przestrzeni życiowej, zmiany rytmów biofizycznych i czasowych, nienaturalne oświetlenie, niszczenie ozonosfery, zagrożenie równowagi termicznej w skali globalnej, niszczenie naturalnych producentów tlenu przez zanieczyszczenie wód i wyrąb lasów, zaburzenia stosunków wodnych i klimatu, naruszanie równowagi tektonicznej.

Od czasów tragedii Hiroszimy ludzkość przekonała się na konkretnym przykładzie, jaką groźbę niesie promieniowanie jonizujące, a także promieniowanie w ogóle, jak straszliwą broń otrzymała do dyspozycji. Zwróćmy tylko uwagę, że rozwijająca się energetyka jądrowa również niesie ze sobą zarówno to zagrożenie, jak również niebezpieczeństwo związane z różnego rodzaju próbnymi wybuchami atomowymi (nie tylko podziemnymi, bo nie wszystkie państwa przestrzegają zakazu doświadczeń w atmosferze).

Wszystkie wymienione tu zagrożenia narastają oczywiście w czasie i w przestrzeni, stwarzając realną i potencjalną możliwość powstawania coraz to nowych problemów. Wśród nich dużą grupę stanowi zagrożenie zawodowe. Skutki istnienia tych zagrożeń to setki tysięcy niepotrzebnych śmierci i kalectw rocznie (wypadki drogowe), ogromna liczba chorych, leczonych, niepełnosprawnych, inwalidów-rencistów itp., to stałe pogarszanie jakości życia, a wreszcie realne zagrożenia dla biosfery jako całości (równowaga termiczna planety, możliwość drastycznego zachwiania bilansu tlenowego i inne).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>