Zagrożenia spowodowane nasilającymi się procesami integracyjnymi

Konieczny jest więc nowoczesny, czyli światły (bo tkwimy ciągle w prymitywnym) system wartości, uwzględniający także stosunek do świata zewnętrznego, i to stosunek głęboko etyczny, oparty na samopoznaniu. Wynika stąd – podobnie jak z wszelkich nakazów moralych – że system po- winności i obowiązków dotyczyć powinien nie tylko ego- i antropocen- trycznie człowieka i społeczeństwa, lecz także wszystkich elementów środowiska.

W sytuacji naszego świata wspomniany już prof. Wierciński dostrzega zagrożenia spowodowane coraz bardziej nasilającymi się procesami integracyjnymi. Jeśli nie zostaną one ujęte w określone ramy aksjologiczne, stanowić będą szczególne niebezpieczeństwo dehumanizacji człowieka przez nakierowywanie go na cele w istocie tożsame z celami egzystencji zwierzęcej – np. na posiadanie, komfort biologiczny, prestiż społeczny, tj. wysokie miejsce w hierarchii grupy. A przecież celami istotnie odróżniającymi człowieka od zwierząt jest potrzeba poczucia sensu życia i potrzeba uogólnionego obrazu świata. Następnym zagrożeniem, zupełnie realnym, jest perspektywa zniszczenia biosfery. Jeśli jeszcze dodamy do tego gwałtowną eksplozję demograficzną i wizję zagłady . ukleamej, to wszystko w tej chwili, jak mówi Wierciński, „wisi na włosku I to bardzo cienkim”. Na pytanie, jaka jest droga wyjścia, prof. Wierciński odpowiada: z jednej strony zmierzać do ograniczenia potrzeb, z drugiej – ponownie zapewnić człowiekowi łączność z kosmosem i, dodajmy, z Innymi ludźmi. Ostateczne jego wnioski wypływają ze stwierdzenia, że człowiek z całą współczesną nauką i techniką wciąż jeszcze obraca się w bardzo niewielkim fragmencie rzeczywistości, więc droga do Prawdy jest jeszcze daleka, a wiele obszarów w ogóle nie może być zasadniczo objętych pomiarami badawczymi (jak np. osobliwy stan wszechświata, od którego rozpoczęła się ekspansja materii, a potem biosfery i antroposfery).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>