Znaczenie filozofii

Filozofia, oprócz znaczenia podstawowego, winna mieć, i ma, znaczenie praktyczne, jest bowiem narzędziem poznania. I jakkolwiek intencja poznawania (procesu poznawczego) może być „bezinteresowna”, to jednak sama zdolność poznawcza człowieka – ostatecznie – służy jego przetrwaniu. Jest skomplikowaną, wysublimowaną, ale przecież pierwotną funkcją i właściwością nawet najprostszych organizmów żywych. Czy więc tego chcemy, czy nie, poznawanie świata i samych siebie nawet za pomocą tak syntezującego narzędzia, jakim jest filozofia – służy przetrwaniu przez wymuszone prawem ewolucji doskonalenie się. Oczywiście to „doskonalenie się” należy rozumieć bardzo pojemnie i wielozakresowo.

Jednak obok dokonań rewolucji naukowo-technicznej, poczęła się i postępuje (choć bardzo, niestety, powoli) rewolucja naukowo-humanistyczna i naukowo-etyczna, wsparta założeniami i ustaleniami etyki ekologicznej. Wzrasta i wzrastać będzie rola etyki w ogóle, która dotąd, zdawałoby się, była zarezerwowana wyłącznie dla filozofii i jej pochodnych. Nawet zagadnienia i problemy estetyki okazują się związane z pozornie odległymi od niej dziedzinami, jak właśnie etyka, zdrowie, socjologia itp. – przykładów można podać wiele, a wszystkie one świadczą o obiektywnie zachodzącym procesie ponownego „spotykania” się różnych dziedzin na wyższym, mię- dzydyscyplinarnym poziomie. Tu bowiem dochodzimy do istotnej konsekwencji metodologicznej, koniecznej dla takiego „spotkania” współcześnie. Tą konsekwencją jest właśnie międzydyscyplinarność, jako składowa część metodologii systemowej, umożliwiającej całościowe, holistyczne badanie i interpretowanie zjawisk i struktur będących przedmiotem poznania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>