Życie jednostki ludzkiej zależy od życia innych jednostek

Świadomość faktu, że życie jednostki ludzkiej zależy od życia innych jednostek kształtowała się przez tysiące lat. Zrozumieliśmy wreszcie, że istotnym składnikiem naszego życia jest życie innego człowieka. Zatem kryterium poziomu naszej ewolucji pozagenowej jest wzbogacanie tej świadomości i świadomości faktu, że cudze życie jest dla nas wartością najwyższą. Dziś, po ogólnoświatowych apelach i akcjach zmierzających do ochrony środowisk, poziom etyczny i intelektualny tych, którzy zanieczyszczają powietrze, wodę i glebę – a zatem i nasze pożywienie – środkami chorobotwórczymi, nie wymaga komentarzy, skoro uporczywie uświadamiani, nie czynią nic lub zgoła nic w kierunku poprawy sytuacji.

W środowisku przyrody źródłem („sprawcą”, „motywem”, „impulsem”) działań („zachowania się”, „czynów”) były biologicznie wyznaczone rytmy i „programy” przystosowawcze, modernizowane jedynie wpływami ewolucyjnych mutacji i selekcji wzdłuż kierunkowego gradientu genetycznego skierowanego ku przetrwaniu. Jednakże od jakichś umownych momentów „świadomości” (myśli) i cywilizacji – czyny człowieka i sposób jego zachowywania się w budowanym przez siebie oraz zastanym i przetwarzanym świecie poczęły być także sterowane programami, będącymi, tak czy inaczej, także jego własnym dziełem (ewolucja pozagenowa). W tym sensie stał się człowiek istotą samoprogramującą się, które to samoprogramowa- nie zostało już na zawsze atrybutywną cechą istoty ludzkiej. Oczywiście programy te rzadko i w niewielkim tylko stopniu rodziły się – jako takie i już ukształtowane – w jakiejś konkretnej jednostce: rodziły się na niezliczonych stykach człowiek-człowiek, w dynamicznych strukturach wyższego rzędu, jakimi były i są społeczeństwa z całym ich bogactwem i zróżnicowaniem kulturowym i społeczno-ekonomicznym. W skali powszechnej przyjmowały one także kształt różnych stereotypów obyczajowych i zwyczajowych deponowanych w tzw. tradycji, a także stereotypów myślowych i stereotypowych poglądów. Jednocześnie były przedmiotem weryfikacji praktycznej i teoretycznej, zarówno tej niesionej przez życie, historię i jej zmieniające się warunki, jak i filozoficznej, wynikającej z intelektualnej refleksji na wielu planach ogólnych. Zmieniały się zatem nie tylko pod wpływem czynników „obiektywnych”, lecz także „subiektywnych”, na skutek intelektualnej aktywności jednostek czy grup społecznych, w związku z rozwojem wiedzy i samego kształtu cywilizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>